Các phím tắt trong Windows

Phím tắt chung


Ctrl + C 
sao chép 

Ctrl + X 
cắt 

Ctrl + V 
dán 

Ctrl + Z 
hoàn lại tác vụ vừa thực hiện. 

Delete 
xóa 

Shift + Delete 
xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác. 

Ctrl + kéo thả 
sao chép đối tượng đang chọn 

Ctrl + Shift + kéo thả 
tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn 

F2 
đổi tên đối tượng đang chọn 

Ctrl + > 
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ 

Ctrl + < 
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ 

Ctrl + mũi tên lên 
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn 

Ctrl + mũi tên xuống 
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn 

Ctrl + Shift + mũi tên 
chọn một khối văn bản. 

Shift + mũi tên 
chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo 

Ctrl + A 
chọn tất cả 

F3 
tìm kiếm một tập tin, thư mục. 

Ctrl + O 
mở một đối tượng 

Alt + Enter 
xem thuộc tính của đối tượng đang chọn 

Alt + F4 
đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt 

Ctrl + F4 
đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel… 

Alt + Tab 
chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở. 

Alt + ESC 
Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở 

F6 
Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop. 

F4 
sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer. 

Shift + F10 
hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn 

Alt + phím cách 
hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt. 

Ctrl + ESC 
hiển thị thực đơn Start 

Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh 
thực hiện lệnh tương ứng. 

Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở 
thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở 

F10 
kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt 

Left, Right, Up, Down 
di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh thực đơn lệnh. 

F5 
cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt. 

Backspace 
trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer. 

ESC 
bỏ qua tác vụ hiện tại 

Giữ Shift khi bỏ đĩa CD 
ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD

Phím tắt trên hộp thoại

Phím tắt 
Chức năng 
Ctrl + Tab 
chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại 

Ctrl + Shift + Tab 
chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại 

Tab 
chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp 

Shift + Tab 
chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước 

Alt + Ký tự gạch chân 
thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân 

Enter 
thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt 


Phím cách 
chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox) 

Mũi tên 
chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn 

F1 
hiển thị phần trợ giúp 

F4 
hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt 

Backspace 
trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở


Phím đặc biệt trên bàn phím

Phím 
Chức năng 
WindowsHiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu. 

Windows + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở 

Windows + E Mở cửa sổ Windows Explorer 

Windows + F Tìm kiếm 

Windown + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên) 

Windows + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở 


Windows + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start – Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích – Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ – Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt
Phím tắt trên hộp thoại Ctrl + Tab 


chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại 

Ctrl + Shift + Tab 
chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại 

Tab 
chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp 


Shift + Tab 
chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước 

Alt + Ký tự gạch chân 
thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân 

Enter 
thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt 

Phím cách 
chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox) 

Mũi tên 
chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn 

F1 
hiển thị phần trợ giúp 

F4 
hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt 

Backspace 
trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở

Phím đặc biệt trên bàn phím
Windows
Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu. 


Windows + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở 

Windows + E Mở cửa sổ Windows Explorer 

Windows + F Tìm kiếm 

Windows + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên) 

Windows + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở 

Windows + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start – Run) 

Windows + U Mở trình quản lý các tiện ích – Utility Manager 

Windows + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ – Taskbar 

Windows + Break Mở cửa sổ System Properties. 

Print Screen Chụp màn hình. 

Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt

Please follow and like us:
  • Blogger
  • Investment

Viết một bình luận

hdvix
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial