Viết status Facebook bằng chữ to

  1. Các bạn truy cập vào https://www.facebook.com/editnote.php rồi chọn viết ghi chép
  2. Điền tiêu đề rồi dán đoạn code dưới vào ô nội dung

<div>
<big><big><big><big><b><big><b><b>
<a href="http://www.khanh98.blogspot.com/">Khanh's blog</a></b></b></big></b></big></big></big></big></div>
</div>


Trong đoạn code trên thì bạn có thể thay http://khanh98.blogspot.comKhanh’s blog cho phù hợp với bản thân.
Please follow and like us:
  • Blogger
  • Investment

Viết một bình luận

hdvix
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial